Privacy statement

Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2021

Uw privacy is belangrijk voor Marcan nv. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en bewaren. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Marcan nv of door een brief te sturen naar het adres dat aan het einde van deze Privacyverklaring is vermeld.

 

1. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

 

A. Persoonlijke Informatie

“Persoonlijke Informatie” is informatie die u identificeert als een individu. Wanneer u een account aanmaakt op de website van Marcan nv, uzelf registreert, een dienst of product koopt op de website van Marcan nv, u aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan promotieactiviteiten of contact opneemt met ons ondersteunend personeel of medewerkers, kunnen wij een verscheidenheid aan Persoonlijke Gegevens verzamelen, die afhankelijk van de omstandigheden uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalkaartgegevens kunnen bevatten. Wij kunnen Persoonlijke Informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

    Communicatie. Wij kunnen met u communiceren, bijvoorbeeld over onze initiatieven of publicaties, om u te voorzien van de producten en diensten die u aanvraagt, om met u te communiceren over uw account of transacties met ons, om u informatie te geven over onze toepassingen, en (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de keuzes die u ter beschikking staan zoals hieronder beschreven) om u aanbiedingen en promoties voor onze diensten, producten en toepassingen te sturen.

 

    Klantenondersteuning. Wanneer u met ons communiceert via e-mail, telefoon of persoonlijk, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen die relevant zijn voor de situatie, zoals uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren; informatie over de Marcan nv-diensten die u gebruikt, zoals hun details, datum en waar van toepassing gebeurtenislogboeken die nuttig zijn bij het diagnosticeren van problemen met de prestaties van toepassingen; en informatie met betrekking tot een ondersteunings- of servicekwestie. Wij gebruiken deze informatie om u klant- en productondersteuning te bieden.

 

    Aankopen. Als u uw betaalkaart of soortgelijke informatie verstrekt op een website van Marcan nv, gebruikt Marcan nv uw betalingsgegevens en accountinformatie, evenals uw naam en postadres, indien van toepassing, om uw aankopen af te handelen of de betaling van terugkerende kosten te innen, indien van toepassing.

 

    Acties, promoties en evenementen. Als u deelneemt aan onze initiatieven, waaronder acties, promoties en evenementen, kunnen wij de informatie die u verstrekt gebruiken om deze zaken te beheren. Voor zover de voorwaarden van een dergelijke actie met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens in strijd zijn met deze Privacyverklaring, prevaleren de voorwaarden van de actie.

Informatie die door bezoekers van Marcan nv wordt geplaatst, kan beschikbaar worden gesteld via bepaalde diensten van onze sites (bijvoorbeeld prikborden, forums, chatfuncties en blogs, naast andere diensten) waarop u informatie en materiaal kunt plaatsen. Houdt u er rekening mee dat alle informatie die u openbaar maakt via dergelijke diensten of anderszins op onze sites openbare informatie kan worden, en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van de sites en voor het algemene publiek. Wij verzoeken u met aandrang discreet en voorzichtig te zijn wanneer u besluit persoonlijke informatie, of enige andere informatie, op onze site openbaar te maken. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van enige persoonlijke informatie die u vrijwillig via de site bekendmaakt.

 

B. Andere Informatie

“Andere Informatie” is alle informatie die uw specifieke identiteit niet onthult of niet rechtstreeks betrekking heeft op een individu, zoals: browser- en apparaatgegevens, app-gebruiksgegevens, informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën, demografische informatie en andere door u verstrekte informatie, en geaggregeerde informatie.

Houd er rekening mee dat wij Andere Informatie voor elk doel kunnen gebruiken en openbaar maken, behalve wanneer wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn anders te handelen. Indien wij op grond van het toepasselijk recht verplicht zijn om Andere Informatie te behandelen als Persoonsgegevens, dan kunnen wij deze gebruiken zoals beschreven in het onderdeel “Persoonsgegevens” hierboven, alsmede voor alle doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken. Indien wij Overige Informatie combineren met Persoonlijke Informatie, dan zal de gecombineerde informatie door ons worden behandeld als Persoonlijke Informatie zolang deze wordt gecombineerd.

 

C. Server Log Informatie en bijhouden

Wij en onze serviceproviders kunnen serverloggegevens gebruiken voor doeleinden als het berekenen van de mate van gebruik van de site, het helpen diagnosticeren van problemen met de servers van Marcan nv en het beheren van de website van Marcan nv. Deze server logs kunnen informatie bevatten zoals uw Internet Protocol (IP) adres, browser type, browser taal, de datum en tijd van uw verzoek, de tijd(en) van uw bezoek(en) en de webpagina(‘s) die u bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk op het internet en wordt door veel websites automatisch gedaan. Wij wijzen u erop dat wij IP-adressen, serverlogbestanden en verwante informatie behandelen als Overige informatie, behalve wanneer wij volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn anders te handelen.

Wij kunnen cookies, pixeltags, webbakens, clear GIF’s of andere soortgelijke hulpmiddelen gebruiken op onze websites of in onze e-mailberichten. Met behulp van deze technologieën kan Marcan nv uw bewegingen op onze sites bijhouden, de effectiviteit van advertenties meten en geaggregeerde statistieken over sitegebruik en responspercentages samenstellen. Ze helpen u ook om vlotter door onze website te navigeren. Wij kunnen ook externe dienstverleners inschakelen om namens ons online advertenties aan te bieden. Zij kunnen een pixeltag gebruiken om anonieme informatie te verzamelen over uw bezoeken aan sites, en zij kunnen die informatie gebruiken om advertenties voor goederen en diensten aan te bieden. Deze informatie wordt anoniem verzameld, op een manier die u niet persoonlijk identificeert.

Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld door het gebruik van deze technologieën, is er in de meeste browsers een procedure waarmee u automatisch veel van deze technologieën kunt weigeren, of waarmee u de keuze krijgt om ze te weigeren of te accepteren. Bovendien, als u in een rechtsgebied woont dat ons verplicht om uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik van deze technologieën op onze sites, zult u de mogelijkheid hebben om uw cookievoorkeuren op de sites te beheren; behalve dat bepaalde cookies vereist zijn om de kernfunctionaliteit van de site mogelijk te maken en u er niet voor kunt kiezen om die cookies uit te schakelen.

 

 

D. Gebruik van apps

Wanneer u apps downloadt en gebruikt, kunnen wij app-gebruiksgegevens bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de app op uw apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden naar de app zijn gedownload op basis van uw apparaatgegevens.

 

2. OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE

 

A. Dienstverleners

Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om ons te helpen onze zaken en website uit te voeren of activiteiten namens ons te beheren, zoals het uitvoeren van aankopen en het verwerken van betalingen met betaalkaarten. Wij kunnen Persoonlijke Informatie over u, met inbegrip van betalingskaartinformatie, met deze derde partijen delen om hen in staat te stellen de diensten uit te voeren.

 

B. Andere Openbaarmakingen

Wij kunnen Persoonsgegevens over u alleen aan anderen bekendmaken als wij uw toestemming hebben om dit te doen in de vorm van toestemming zoals vereist kan zijn onder de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen ook Persoonlijke Informatie over u bekendmaken aan anderen indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is: (a) onder de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wet- of regelgeving buiten het land waar u woont; (b) om te voldoen aan een juridisch proces; (c) om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties en wetshandhavingsfunctionarissen, waaronder functionarissen buiten het land waar u woont; (d) om te helpen bij of ondersteuning te bieden aan onderzoeken naar diefstal waarbij producten of eigendommen van Marcan nv betrokken zijn, (e) om een van onze algemene voorwaarden of beleidsregels af te dwingen; (f) om onze activiteiten of die van onze filialen en dochterondernemingen te beschermen; (g) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Marcan nv , haar filialen en dochterondernemingen, u of anderen te beschermen; of (h) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die wij mogelijk oplopen te beperken.

 

C. Overdracht

Wij kunnen informatie overdragen aan een filiaal, een dochteronderneming of een derde in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van alle of een deel van de activiteiten, activa of aandelen van Marcan nv , inclusief, zonder beperking, in verband met een faillissement of soortgelijke procedure.

 

3. LINKS, TOEPASSINGEN VAN DERDEN EN PRIVACYBELEID VAN DERDEN

Onze website kan koppelingen naar andere sites bevatten die niet door Marcan nv worden beheerd, en onze website kan toepassingen bevatten die u van derden kunt downloaden. Deze gekoppelde sites, diensten en toepassingen vallen niet onder de controle van Marcan nv en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van deze gekoppelde sites, diensten en toepassingen. Als u Persoonlijke Gegevens verstrekt via sites, diensten of toepassingen van derden, vindt uw transactie plaats op de site, dienst en/of toepassing van de derde en wordt de door u verstrekte informatie verzameld door, en beheerd door, de privacyverklaring van die derde.

Marcan nv neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de privacy praktijken of de inhoud van websites van derden of toepassingen van derden.

 

4. BEVEILIGING

Marcan nv neemt redelijke veiligheidsmaatregelen om te helpen beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en onbevoegde openbaarmaking of wijziging van de Persoonlijke Informatie die onder haar beheer valt. Indien u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem.

 

 5. MARKETING CORRESPONDENTIE

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet delen met derden voor marketingdoeleinden van die derden, tenzij u zich daarvoor opgeeft indien en wanneer wij u daartoe de gelegenheid geven. Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u marketing-gerelateerde correspondentie (waaronder e-mails) te sturen met betrekking tot Marcan nv-initiatieven, -diensten of -toepassingen, maar alleen als u ervoor kiest om deze te ontvangen. U kunt er ook voor kiezen geen marketing gerelateerde correspondentie van Marcan nv meer te ontvangen of uw eerder gegeven toestemming voor het delen van Persoonlijke Gegevens over u met derden voor marketingdoeleinden van die derden in te trekken.

 

6. UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen als wij nieuwe diensten en toepassingen toevoegen, als wij ons huidige aanbod verbeteren, en als technologieën en wetten veranderen. Wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien, staat vermeld in de legende “laatste update” bovenaan deze pagina. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra wij de herziene Privacyverklaring op onze website hebben geplaatst. Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming verkrijgen via e-mail, door het plaatsen van een kennisgeving van de wijzigingen op onze website of via andere middelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

7. BEWAREN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

 

8. HERZIEN/CORRIGEREN/BIJWERKEN/VERWIJDEREN VAN INFORMATIE

Marcan nv neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke Gegevens die wij van u verzamelen juist, volledig en actueel zijn. U kunt om toegang verzoeken en verzoeken dat onjuiste of onnauwkeurige Persoonlijke Informatie wordt gecorrigeerd of bijgewerkt. U kunt ook verzoeken dat uw Persoonlijke Informatie wordt verwijderd. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij kunnen weigeren verzoeken te verwerken die de privacy van anderen in gevaar brengen, uiterst onpraktisch zijn, of ertoe zouden leiden dat wij een actie ondernemen die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

 

9. CONTACTINFORMATIE

Verzoeken om toegang, correctie of verwijdering kunnen als volgt worden gedaan:

Marcan nv, Liersesteenweg 478, 2800 Mechelen, Belgium

e-mail: info@marcantcm.be

nl_NLNederlands
Scroll naar boven